top of page

"साहित्य, चित्र, संगीत, नाट्य, शिल्प, खेळ ह्यातल्या एखाद्या तरी कले शी मैत्री जमवा. 
पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हाला जगवेल पण कलेशी जमलेली मैत्री तुम्ही का जगायचे हे सांगून जाईल."
 - पु. ल. देशपांडे 

bottom of page