top of page

सांजवेळ

थांब ना जरा

रेंगाळू दे या सांजवेळेला

उगाच एरवी छळते

सर म्हणा हळू या खेपेला


Recent Posts
bottom of page