top of page

बळ

भरकटलेलं एक पाखरू

फिरून घरी आलं

परतल्यावर घरी परत

त्या पंखांना बळ मिळालं

घरट्यातून बाहेर पडलेलं जेव्हा

तेव्हा केवढ हुरळून गेलेलं

स्वतंत्रंचे वारे पिऊन

तृप्त तृप्त झालेलं

उडत होते थवेच्या थवे

सगे सोबती होते नवे

पण अधुरेच वाटे जगणे

समजेना अजून काय हवे

अंधारले मग जरासे

मनीं त्याच्या काहूर माजे

आठवले त्याला मग त्याचे घरटे

जिथे त्याचे जन्मदाते एकटे

परतीची वाट मग वाटली

खूपच लांबच लांब

दाटून आला कंठ त्याचा

व्याकूळला जीव साचा

आठवली ती उब मायेची

अन चोचीतला तो घास

आकाश अफाट सोडून आला

फिरून रमला तो घरट्यात


Recent Posts
bottom of page